Regulamin

Wszystkie produktu wytwarzane przez firmę MOV Cezary Wdowiak są produktami zamawianymi według specyfikacji klienta i wykonywanymi pod jego zamówienie i jako takim nie przysługuje możliwośc zwrotu. Spod tego obostrzenia wyjęte są produkty, Premium (w wersji ALU i ULTRA), Reflex (w wersji ALU i ULTRA), Manual, Manual ALU oraz wszystkie Klękosiady i produkty drobne.

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego swiatmasazu.pl :

SPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2. DEFINICJE

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

§. 7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 9. PŁATNOŚCI

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 11. REKLAMACJE

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Swiatmasazu.pl dostępnego pod adresem http://www.swiatmasazu.pl/.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego Swiatmasazu.pl jest Cezary Wdowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MOV” Cezary Wdowiak w Bolesławicach, przy ul. Akacjowej 30, 76-251 Kobylnica, NIP: 8392623319, REGON: 220196932, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 3. Kupujący może w szybki i efektywny sposób kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@swiatmasazu.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 690080080 w Dni robocze. Adres do korespondencji: MOV , Akacjowa 30, 76-251 Bolesławice.

 

§. 2. DEFENICJE

 1. Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Światmasażu.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Kupujący, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – Sklep Internetowy Światmasażu.pl dostępny pod adresem internetowym: http://www.swiatmasazu.pl/.
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać adresu e-mail i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupujących oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Kupujących, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupujących, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupujących.

 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Światmasażu.pl, świadczy usługę rezerwacji towarów oraz usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Światmasażu.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:
 1. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 2. włączoną obsługę Java Script,
 3. aktywny adres e-mail.
 1. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Kupujący może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 5. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 3. numer telefonu.
  1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
 4. firmę,
 5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 6. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 7. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 8. numer telefonu.
  1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Kupującego, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
  3. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
  5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
  6. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 9. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 10. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 11. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 12. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 13. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 14. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 15. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
  2. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
  3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
  4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
  5. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Światmasażu.pl.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Światmasażu.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Kupującym zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta). Kupujący niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, powinien zarejestrować się w Sklepie.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-13. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-13.
 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 0d 9:00 do 15:00.
 9. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
 11. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 12. dodania ich do koszyka,
 13. zalogowania do Konta Klienta,
 14. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 15. kliknięcia przycisku "KUPUJĘ I PŁACĘ".
 16. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomość w celu:
 1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
  1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 11 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
  2. Kontroferta, o której mowa w ust. 11 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
  3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Światmasażu.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy obciążających Kupującego, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.
  4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni. Termin ten zaczyna biec od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Płatności.pl lub Przelewy24.pl. W przypadku płatności przy odbiorze za pobraniem lub w siedzibie sklepu termin ten zaczyna biec od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§. 7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawa do zwrotu nie ma w przypadku zakupu produktu na firmę do celów prowadzonej działalności, czyli na fakturę VAT.

UWAGA! od czerwca 2020 roku zwrotu dokonać mogą również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, z wykluczeniem zakupów produktów bezpośrednio związanych z działalnością firmy.

Wszystkie produktu wytwarzane przez firmę MOV Cezary Wdowiak są produktami zamawianymi według specyfikacji klienta i wykonywanymi pod jego zamówienie i jako takim nie przysługuje możliwośc zwrotu. Spod tego obostrzenia wyjęte są produkty, Premium (w wersji ALU i ULTRA), Reflex (w wersji ALU i ULTRA), Manual, Manual ALU oraz wszystkie Klękosiady i produkty drobne. 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres biuro@swiatmasazu.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres MOV, Akacjowa 30, 76-251 Bolesławice.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Światmasażu.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem  zarejestrowanych Kupujących z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Kupujący zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Kupującemu nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 9. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 1. Przelewem na rachunek bankowy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 2. przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,
 3. przy odbiorze osobistym – zapłata powinna nastąpić gotówką lub w inny uzgodniony sposób, najpóźniej w dniu odbioru towaru,
 4. za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Płatności.pl lub Przelewy24.pl – zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Dane do przelewu: MOV Cezary Wdowiak Akacjowa 30 76-251 Bolesławice numer rachunku: 83 2340 0009 1120 2400 0000 0496.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Płatności.pl lub Przelewy24.pl, Kupujący powinien zapoznać się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług przed dokonaniem płatności.

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2.  Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu doręczenia przesyłki.
 3. Baza danych osobowych Kupujących podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający Sklepu Internetowego Światmasażu.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 5. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Kupującego.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Kupującego oraz wypowiedzeniem umowy.
 9. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedający usunie dane Kupującego na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującyego po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

§. 11. REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer zamówienia,
 3. opis wady towaru,
 4. datę zakupu
 5. skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.
 6. Imię i nazwisko,
 7. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
 8. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy .
 1. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
 1. Zastosowanie się do ust. 2 lub 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@swiatmasazu.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 690 080 080
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

Warunki ogólne wykonywania czynności reklamacyjnych :

Firma MOV informuje klientów o następujących warunkach wykonania zgłoszenia :

 1. Klient ma prawo do wysłania reklamowanego produktu na adres MOV Akacjowa 30, 76-251 Bolesławice z podaniem przyczyny reklamacji i opisem uszkodzenia. W tym przypadku firma MOV pokryje koszty transportu stołu do klienta po naprawie.
 2. Klient ma prawo zażądać odbioru reklamowanego produktu, na podstawie wypełnienia poniższego formularza reklamacyjnego. Przy wykonaniu usługi odbioru od klienta i dostawy do klienta pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 40 pln (200 pln dla stołów stacjonarnych). Nie dotyczy to produktów objętych gwarancja typu door to door .
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń z winy klienta, koszt transportu zawsze scedowany jest na klienta, wysokość kosztów to 20 pln (200 pln dla stołów stacjonarnych) za transport w każdą ze stron. W takim przypadku klient informowany jest o koszcie naprawy przed umówieniem transportu, a naprawa realizowana jest jedynie za zgodą klienta.

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. Kupujący może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 4. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający  powiadomi  zarejestrowanych Kupujących drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia
 5. Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone na stronach Sklepu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane czy wykorzystywane w całości lub części bez zgody Sprzedającego.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 690 080 080

Email: biuro@swiatmasazu.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl